სერვისები

გეოლოგიური მომსახურება

სასარგრბლო წიაღისეულის მარაგების დათვლა

ჰიდრო-გეოლოგიური ჭების ბურღვა

საინჟინრო-გეოლოგიური ჭების ბურღვა

სვეტური ბურღვა (კერნის) ამოღებით

ჭაბურღილების ბურღვამიწის მიწისქვეშა გამონამუშევრებიდან

ჭაბურღილების ინკლინომეტრია